Передмова.

Міністерство освіти і науки України

Бердичівський політехнічний коледж

" Затверджено "

Методичною радою коледжу

Голова методичної ради

В . Р . Рішан ____________

" ____" ____________2006 р .

Методичні вказівки

для складання бізнес - плану новостворюваного підприємства

Розглянуто та схвалено

цикловою комісією

Економічних дисциплін

Протокол № ___ від " __" _____ 2006 р .

Голова комісії __________________

Повійчук М . Г .

2006 р .

Передмова.

Як відомо в процесі еволюції ринкової економіки(на певному її етапі) формується адекватна раціональна управлінська модель організаційного впливу на діяльність підприємства для досягнення поставлених ним цілей і одержання прибутку. Така управлінська модель отримала назву "менеджменту".

Менеджмент є, по - перше, теорією управління виробництвом: вивчає систему організаційних відносин впливу на виробництво; досліджує такі аспекти управління як організація діяльності підприємства, використання робочої сили, стимули та умови праці, інженерно - економічні рішення тощо; по - друге - практикою управлінської діяльності( практичний менеджмент).

Особливого значення набуває вивчення сукупності методів управління підприємством( внутріфірмового управління), під якою практики і теоретики менеджменту розуміють систему стратегічного фірмового планування(бізнес - планування).

Об’єктивно планування - це форма вияву процесу планомірності.

Наприкінці 19 - на початку 20 ст. планомірність була властива роботі акціонерних товариств відкритого типу, картелів, синдикатів, трестів і концернів. Товари вже тоді вироблялися не анархічна, а за обліком, на замовлення.

Процес будь - якого планування , а отже і бізнес - планування завершується складанням плану, в даному випадку - бізнес-плану.

У науковій і навчальній літературі бізнес-план визначають як:

· Спеціальний інструмент управління, широко застосовуваний майже у всіх галузях сучасної ринкової економіки, незалежно від масштабів, форми власності і сфери діяльності підприємства;

· Загальноприйнятий засіб менеджменту, функціональна форма безперервності планування;

· Стандартний для більшості країн із розвиненою ринковою економікою документ, у якому детально обґрунтовується концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного проекту, і наводяться основні його характеристики.

· Документ, в якому висвітлюється завдання і мета підприємницького проекту, характеристика продукції, пропонованої на ринок, маркетингові дослідження ринку, ресурсне забезпечення проекту, організація його реалізації, економічна ефективність: розрахований на ринкові умови господарювання, подається інвесторам або клієнтам, які співпрацюють з підприємством.Розмова про бізнес-план сьогодні стає вкрай актуальною в силу трьох причин:

1. ринкова економіка починає набирати обороти : в неї увійшло нове покоління підприємців. Більшість із них ніколи не керували будь - яким комерційним підприємством, і тому не завжди чітко уявляють собі все коло проблем, що їх очікують;

2. динамічна ринкова кон’юнктура поставить і досвідчених керівників підприємств перед необхідністю по іншому прораховувати свої майбутні кроки і готуватися до незвичної справи - боротьби з конкурентами;

3. одержання інвестицій багато в чому залежить від уміння обґрунтовувати заявки, якості виконаних розрахунків, приведеної аргументації у представлених проектах.

Бізнес-план покликаний допомогти вирішити всі ці проблеми.


Структура бізнес-плану.

1.Резюме.

2.Загальна характеристика підприємства.

3.Опис бізнесу.

4. Характеристика товару(послуги).

5. Виробничий план.

6. План маркетингу.

7. Організаційний план.

8. Оцінка ризику і страхування.

9. Фінансовий план.

10. Юридичний план.

Зміст бізнес-плану.


4485778324789166.html
4485807845516319.html
    PR.RU™